امسال توفیق داشتیم یلدایمان را در کنار خانواده محترم شهدا و فرزندان گرانقدرشون جشن بگیریم.