• پاسداشت آئین سنتی یلدا در جوار خانواده‌های شهداء

• ۲۸ آذرماه۱۳۹۸| از ساعت ۱۸ الی ۲۱

• بزرگراه شهید حقانی | بـاغ‌مـوزه دفـاع مقدّس