طرح کمپین                                                                              

ببخش مال و مترس از کمی که هرچه دهی

 جزای آن به یکی، ده ز دادگر یابی
 

طرح کمپین آزادی زندانیان در خیریه‌ها به طور کلی به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و یا زندانیانی که توان پرداخت دیه یا جریمه مالی را ندارند، انجام می‌شود. این کمپین‌ها معمولاً به روش‌های مختلفی برگزار می‌شوند.
خیریه حضرت رقیه نمونه‌های کمپین‌های آزادی زندانیان در ایران که به طور مداوم فعالیت می‌کند و با همکاری رسانه‌ها و خیرین، هر ساله تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد می‌کند.


      شناسایی زندانیان نیازمند:

  • خیریه‌ها با همکاری نهادهای قضایی، زندان‌ها و خانواده‌های زندانیان، افراد واجد شرایط برای دریافت کمک را شناسایی می‌کنند. این افراد معمولاً شامل زندانیان جرایم غیرعمد مانند تصادفات رانندگی، چک‌های بلامحل و بدهی‌های مالی هستند.
پیام شما دریافت شد 

سپاسگزارم